CISG
SLOVAKIA

Judikatúrask en

  [English version]


Táto sekcia obsahuje rozhodnutia súdnych orgánov Slovenskej republiky, v ktorých bol aplikovaný CISG. Preukazujú spôsob, akým súdy Slovenskej republiky pristupujú k aplikácii Dohovoru a v akej miere pri jeho aplikácii pripúšťajú vplyv vnútroštátneho práva. Zverejnené rozsudky môžu slúžiť tak právnym teoretikom, ako aj subjektom a orgánom aplikujúcim právo na účely výkladu jednotlivých ustanovení Dohovoru, a to na základe analýzy spôsobu aplikácie týchto ustanovení súdmi v konkrétnych prípadoch. Je potrebné zdôrazniť, že rozsudky súdov Slovenskej republiky nemajú právnu záväznosť pre ďalšie budúce spory a právne posúdenie v nich uvedené možno považovať len za formu nezáväzného výkladu ustanovení Dohovoru. Napriek tomu, súdy a iné orgány aplikácie práva by mali prihliadať na existujúcu judikatúru, a to z dôvodu, že je v záujme ochrany právnej istoty ako základného princípu právneho štátu, aby súdy v obdobných sporoch rozhodovali rovnako, teda vytvárali konštantnú judikatúru. Rovnako, znalosť spôsobu aplikácie Dohovoru v Slovenskej republike môže pomôcť obchodníkom a advokátom predvídať úspešnosť uplatňovania svojich nárokov z Dohovoru pred súdmi Slovenskej republiky.

Texty rozsudkov sú publikované v anonymizovanej podobe v záujme rešpektovania ochrany osobných údajov zúčastnených strán. Rozsudky sú zoradené podľa súdu, ktorý ich vydal. V prípade, ak máte záujem študovať, rozsudky, ktoré sa týkajú aplikácie určitého článku CISG, kliknite sem.

 

 

Okresný súd Bratislava II

- rozsudok OS BA II zo dňa 07.11.2007, sp. zn. 54Cb/111/2007

 


Okresný súd Bratislava III

-rozsudok OS BA III zo dňa 22.05.2008, sp. zn. 22Cb/269/2007

 


Okresný súd Trnava
- rozsudok OS TT zo dňa 17.09.2008, sp. zn. 9Cb/72/2007

- rozsudok OS TT zo dňa 17.12.2008, sp. zn. 9Cb/120/2007

- rozsudok OS TT zo dňa 20.10.2010, sp. zn. 9Cb/75/2010

- rozsudok OS TT zo dňa 19.05.2010, sp. zn. 9Cb/169/2009

- rozsudok OS TT zo dňa 13.05.2010, sp. zn. 15Cb/15/2009

 


Okresný súd Galanta
- rozsudok OS GA zo dňa 15.12.2006, sp. zn. 17Cb/7/2006

 


Okresný súd Nitra

- rozsudok OS NR zo dňa 27.02.2006, sp. zn. 23Cb/211/2005

- rozsudok OS NR zo dňa 17.05.2006, sp. zn. 23Cb/29/2006

- rozsudok OS NR zo dňa 29.05.2008, sp. zn. 27Cb/129/2007

- rozsudok OS NR zo dňa 29.06.2006, sp. zn. 27Cb/203/2005

- rozsudok OS NR zo dňa 27.06.2006, sp. zn. 23Cb/127/2006

 

 

Okresný súd Topoľčany

- rozsudok OS TO zo dňa 17.09.2008, sp. zn. 7Cb/82/2007

 

 

 

Okresný súd Komárno
- rozsudok OS KN zo dňa 12.03.2009, sp. zn. 5Cb/254/2008

- rozsudok OS KN zo dňa 24.02.2009, sp. zn. 5Cb/114/2006 - final
- rozsudok OS KN zo dňa 24.02.2009, sp. zn. 5Cb/235/2008


 

Okresný súd Dunajská Streda
- rozsudok OS DS zo dňa 08.07.2008, sp. zn. 5Cb/239/2007

 


Okresný súd Banská Bystrica
- rozsudok OS BB zo dňa 29.04.2008, sp. zn. 64Cb/114/2007

- rozsudok OS BB zo dňa 07.03.2008, sp. zn. 64Cb/156/2007
- rozsudok OS BB zo dňa 22.02.2008, sp. zn. 64Cb/194/2007

 

 

Okresný súd Zvolen
- rozsudok OS ZV zo dňa 05.11.2009, sp. zn. 16Cb/19/2009

 


Okresný súd Brezno
- rozsudok OS BR zo dňa 18.10.2007, sp. zn. 7Cb/10/2007

- rozsudok OS BR zo dňa 21.07.2009, sp. zn. 7Cb/102/2008

- rozsudok OS BR zo dňa 24.06.2008, sp. zn. 7Cb/212/2007

 


Okresný súd Dolný Kubín

- rozsudok OS DK zo dňa 21.01.2008, sp. zn. 5Cb/94/2007

- rozsudok OS DK zo dňa 17.06.2008, sp. zn. 9Cb/183/2007
- rozsudok OS DK zo dňa 24.11.2008, sp. zn. 5Cb/10/2008
- rozsudok OS DK zo dňa 06.12.2007, sp. zn. 5Cb/68/2007
 
- rozsudok OS DK zo dňa 01.04.2010, sp. zn. 9Cb/211/2007

 

 

Okresný súd Námestovo

- rozsudok OS NO zo dňa 13.07.2010, sp. zn. 5Cb/38/2009

 Okresný súd Bardejov

- rozsudok OS BJ zo dňa 09.03.2007, sp. zn. 1Cb/381/2006

- rozsudok OS BJ zo dňa 29.10.2007, sp. zn. 1Cb/282/2007

- rozsudok OS BJ zo dňa 05.02.2008, sp. zn. 1Cb/265/2005

- rozsudok OS BJ zo dňa 05.02.2008, sp. zn. 1Cb/266/2005

- rozsudok OS BJ zo dňa 05.02.2008, sp. zn. 1Cb/270/2005

 Krajský súd v Bratislave

- rozsudok KS BA zo dňa 15.12.2005, sp. zn. 34CB/18/2002

- rozsudok KS BA zo dňa 01.02.2007, sp. zn. 46CB/25/2000  

- rozsudok KS BA zo dňa 11.10.2005, sp. zn. 26CB/114/1995  

- rozsudok KS BA zo dňa 10.10.2007, sp. zn. 3Cob/102/2007

 

 

Krajský súd v Nitre

- rozsudok KS NR zo dňa 23.06.2006, sp. zn. 16Cb/119/2004  

  - potvrdený rozsudkom NS SR zo dňa 03.04.2008, sp. zn. 6Obo/119/2004

- uznesenie KS NR zo dňa 15.10.2006, sp. zn. 15Cob/140/2008
- rozsudok KS NR zo dňa 17.09.2007, sp. zn. 16Cbm/30/2004

 


Krajský súd v Trnave

- rozsudok KS TT zo dňa 12.01.2006, sp. zn. 16Cbm/6/2003

 

 

Krajský súd v Žiline

- rozsudok KS ZA zo dňa 25.10.2007, sp. zn. 15Cb/10/2004

- rozsudok KS ZA zo dňa 04.04.2005, sp. zn. 22Cb/20/2004  

- rozsudok KS ZA zo dňa 27.06.2007, sp. zn. 15Cb/14/2005  

- rozsudok KS ZA zo dňa 10.03.2008, sp. zn. 15Cb/206/2002  

- rozsudok KS ZA zo dňa 06.03.2006, sp. zn. 22Cb/44/2004

- rozsudok KS ZA zo dňa 08.01.2007, sp. zn. 22Cbm/6/2004

- rozsudok KS ZA zo dňa 29.03.2004, sp. zn. 22Cbm/1/2002-127

   - zrušený uznesením NS SR zo dňa 20.10.2005, sp. zn. 4Obo/219/2004
   - nový rozsudok KS ZA zo dňa 08.01.2007, sp. zn. 22Cbm/1/2002  

- rozsudok KS ZA zo dňa 18.06.2007, sp. zn. 15Cb/219/1998

   - potvrdený rozsudkom NS SR zo dňa 12.11.2008, sp. zn. 3Obo/194/2007

 


Krajský súd v Banskej Bystrici

- uznesenie KS BB zo dňa 10.05.2006, sp. zn. 49Cbm/14/2004

 


Krajský súd v Košiciach

- rozsudok KS KE zo dňa 22.05.2007, sp. zn. 6Cb/896/2000

- rozsudok KS KE zo dňa 28.05.2007, sp. zn. 2Cob/187/2006

 


Najvyšší súd Slovenskej republiky

- rozsudok NS SR zo dňa 26.10.2006, sp. zn. 3Obo/247/2005
- rozsudok NS SR zo dňa 19.06.2008, sp. zn. 6Obo/15/2008
- rozsudok NS SR zo dňa 28.10.2008, sp. zn. 2Obo/250/2007
- rozsudok NS SR zo dňa 30.04.2008, sp. zn. 1Obdo V/89/2007

- rozsudok NS SR zo dňa 27.06.2007, sp. zn. 2Obo/244/2006
- rozsudok NS SR zo dňa 28.02.2001, sp. zn. 2Cdo/114/2000
- rozsudok NS SR zo dňa 26.05.2006, sp. zn. 4Obo/40/2005


Vnútroštátne spory odkazujúce na CISG

V tejto sekcii sú publikované rozhodnutia súdov Slovenskej republiky, ktoré rozhodovali spory z čisto vnútroštátnych vzťahov na základe právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ale ktoré aplikovali CISG ako pomôcku pri výklade vnútroštátneho práva s odkazom na fakt, že úprava kúpnej zmluvy v Obchodnom zákonníku vychádza z ustanovení CISG.

- rozsudok KS KE zo dňa 28.05.2007, sp. zn. 2Cob/187/2006
- rozsudok KS NR zo dňa 03.11.2005, sp. zn. 26Cob/108/2005
- rozsudok OS NR zo dňa 03.10.2006, sp. zn. 27Cb/300/2000


left pannel book